Історія кафедри

В її сучасному стані кафедра онкології і медичної радіології існує з вересня 2005 р, коли були об’єднані кафедри онкології та медичної радіології. Кафедра онкології заснована у вересні 1975 р на базі обласного онкологічного диспансеру. Першим її завідувачем був видатний вчений, людина, гартування якої відбулося на фронтах Великої Вітчизняної війни, доктор медичних наук, професор Л.А. Асляєв, який очолював кафедру до 1988 р. З 1988 р по 1990 р завідувачем був професор С.М. Соколенко. З 1990 р кафедру очолив доктор медичних наук, професор В.А. Коссе, а з 2000 р до теперішнього часу професор І.М. Бондаренко. Професор М.І. Хворостенко очолював кафедру медичної радіології в 1999 – 2005 роках, ставши наступником Дніпропетровської ренгенологічної школи. Відомими її представниками в минулому були професор Катращук Г.К., доценти Дмітриченко В.П. та Феденко Н.П.

Напрями наукових досліджень, що виконуються кафедрою і сьогодні - індивідуалізація лікування злоякісних пухлин з урахуванням біологічних показників активності пухлинного процесу та маркерів хіміогормонорезистентності - були закладені професором В.А.. Коссе. Повагу суспільства до талановитого вченого, хірурга підтвердило його обрання головою товариства онкологів Дніпропетровської області. В.А.Коссе став керівником 5 кандидатських та однієї докторської дисертації. Наукова тематика тих років полягала у встановленні можливостей органозберігаючого лікування раку молочної залози, нових схем комбінованого лікування пухлин шлунка із застосуванням гіпоксірадіотерапії (М.І. Хворостенко), колоректального раку, питань соціально-психологічної реабілітації та якості життя онкологічних хворих. Результатом цих досліджень стало широке застосування органозберігаючих операцій у хворих на операбельний рак молочної залози та впровадження в структуру онкологічних диспансерів служби психотерапевтичної реабілітації. В співдружності з кафедрою онкології Донецького медичного університету розроблялись принципи сфінктерозберігаючих операцій при колоректальному раку, завдяки чому на сьогодні показники провідних клінік України не поступаються кращим світовим досягненням.

Кафедрою розроблені та впроваджені у практику охорони здоров'я нові методи діагностики та лікування онкологічних хворих. Роботи М.І. Хворостенка та В.А. Коссе сприяли застосуванню радіосенсібілізаторів при комбінованому лікуванні колоректального раку, дозволили опромінювати пухлини шлунку на передопераційному етапі, що призвело в кінцевому результаті до збільшення кількості радикально оперованих хворих та значно покращило віддалені результати лікування. Кінцева модель лікування раку шлунка була впроваджена не тільки на території колишнього СРСР, а й за його межами. Професор М.І. Хворостенко створив радіологічну школу, основою наукового напрямку якої є фундаментальні дослідження з вивчення біологічної дії радіації. Здійснюється пошук та вивчення нових радіомодифікаторів. Вивчається можливість використання змінного низькочастотного електромагнітного поля в комбінованому лікуванні онкологічних хворих, клінічні закономірності залежності використання сукупних характеристик поля для розробки дозованого режиму лікування. За матеріалами цих розробок зроблено 4 відкриття, одержано 9 патентів на винаходи. Протягом останніх років проводяться експериментальні та клінічні дослідження з вивчення модифікуючих властивостей змінного магнітного поля, розробляються нові методи магнітолазерної терапії променевих ушкоджень.

На підставі отриманих результатів, разом з КБ «Дніпровське» та ПМЗ розроблюється новий клас магнітотерапевтичної апаратури та нові радіозахисні матеріали.

За час існування кафедри підготовлено 3 доктори, 15 кандидатів медичних наук, 10 магістрів, 19 клінічних ординаторів, що стали провідними спеціалістами-онкологами регіону.

У 2000 р кафедру очолив доктор медичних наук І.М. Бондаренко. Співробітники працюють над актуальною проблемою сучасної онкології - індивідуалізацією лікування злоякісних пухлин з урахуванням біологічних маркерів пухлинного процесу, апоптозу, експресіїї гормонорецепторів та імуногістохімічної характеристики пухлин. Основною особливістю науково-дослідної роботи кафедри стала інтеграція до програм міжнародного співробітництва, які проводять провідні розробники нових лікарських засобів лікування раку. Протягом багатьох років кафедра мала статус постійної бази Державного Фармакологічного центру МОЗ України для проведення міжнародних клінічних досліджень.

Оскільки переважна більшість новітніх протипухлинних препаратів розробляється з урахуванням маркерів хіміо-гормоно-резистентності, робота в цій сфері гармонійно вписалася в кафедральну тематику наукових пошуків. Значна увага приділяється вдосконаленню принципів системного лікування злоякісних пухлин з наявністю віддалених метастазів. Для забезпечення виконання клінічних випробувань і наукових досліджень при кафедрі в рамках науково-дослідного сектору ДДМА створений науково-виробничий колектив «Онколог», що налічує більше 30 співробітників і вносить значний вклад у позабюджетну діяльність академії.

За останні роки пожвавилась видавнича діяльність кафедри. Співробітники кафедри щороку публікують 60-70 наукових робіт, серед яких за кордоном у співавторстві з зарубіжними фахівцями 15-20 робіт, в тому числі в провідних англомовних онкологічних журналах. Результати наукових пошуків кафедри регулярно оприлюднюються на основних онкологічних форумах Європи та Америки. В них висвітлювались питання щодо порівняння різних схем хіміо- та гормонотерапії раку, вдосконалення показань та протипоказань до їх призначення, оптимальної тривалості лікування, таргетної терапії пухлин, вдосконалення терапії супроводу. Визначалась ефективність лікування пухлин з врахуванням експресії EGFR, VEGFR, HER-2/neu, мутацій генів BRAF, BRCA та ін., блокування шляхів передачі мітогенного сигналу новими препаратами цільової дії. Отриманий досвід застосування білків теплового шоку, аутовакцин, імуномодуляторів, еритропоетинів, колонієстимулюючих факторів, що в поєднанні з протинудотними засобами сприяло кращій переносимості хіміотерапії. Досвід застосування таксанів, препаратів платини, Гемцитабіну, Авастину. Ербітуксу, Тарсеви, Афінітору, Ретуксимабу, Вемурафенібу, Лапатінібу та інших перспективних засобів іноваційного лікування пухлин сприяв їх впровадженню в повсякденну клінічну практику в хіміотерапевтичному відділенні МБКЛ №4. Значно вдосконалились методики оцінки відповіді пухлини на лікування завдяки можливості виконувати дослідження на сучасному комп’ютерному томографі.

На кафедрі навчаються студенти III і VI курсів медичного і стоматологічного факультетів, які вивчають рентгенологію, радіологію та радіаційну медицину, та V і VI курсів медичного та IV курсу стоматологічного факультетів, що вивчають курс онкології, студенти V курсу фармацевтичного факультету, що вивчають клінічне вивчення лікарських засобів, лікарі-інтерни, магістранти, клінічні ординатори, аспіранти, в тому числі - іноземні. Для забезпечення навчального процесу створений і постійно оновлюється весь необхідний навчально-методичний матеріал. Щорічно у студентському науковому гуртку виконують наукову роботу 10-12 студентів. Гуртківці беруть активну участь у наукових конференціях України, Росії та зарубіжжя. За останні роки значно зросла зацікавленність іноземців до післядимпломного навчання: зараз одночасно у нас навчаються громадяни Китаю, Індії. Непалу, Лівану, Іраку, Судану та інших країн.

Кафедра в числі перших в академії стала відображати навчально-методичні матеріали на лазерних компакт-дисках. У навчальному процесі використовуються найсучасніші комп'ютерні програми для тестування студентів, відео-лекції, матеріали електронних підручників та мережі Інтернет, технічні засоби навчання.

Кафедра розташована на базах міської багатопрофільної клінічної лікарні №4, обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, та обласного онкологічного диспансеру. Співробітники тісно взаємодіють з онкологічними відділеннями лікарень, беруть участь у роботі онкологічних консиліумів, ведуть хворих у відділеннях, виконують складні хірургічні втручання у онкологічних хворих, впроваджують в клінічну практику нові методи діагностики та лікування пухлин.

Сьогодні на кафедрі працюють професор І.М. Бондаренко, доценти В.С. Кислицина, В.Ф. Завізіон, В.Є Машталер, В.В. Логвиненко, асистенти К.О. Дмитренко, А.В. Прохач, М.Х. ЕльХажж, М.І. Ходжуж, Ю.В. Грабовський, Н.О Давлєтова, Н.О Чередничченко, І.М. Кіхтенко, Ю.М. Хворостенко. Вдало поєднують роботу на кафедрі з роботою в практичній онкології доктор медичних наук О.А. Суховерша та кандидати медичних наук С.П. Стьопушкін і І.В. Баранов. Значний вклад в організацію навчального процесу вносять старший лаборант Л.О. Дєдаєва, лаборанти Н.С. Стаднік та В. О. Ульяницька. 

На кафедрі ведеться наукова  робота (НДР) кафедри:  , також на кафедрі виконують свої наукові роботи аспіранти кафедри: Артеменко М.В, Давлєтова Н.О, Авєрін Д.І, Кічик Д.І., Москаленко А.М., Романуха К.Г трьох кандидатських та докторської дисертації. Колектив кафедри продовжує творчо вирішувати завдяння щодо вдосконалення лікування злоякісних пухлин та передпухлинних захворювань.