Наукова діяльність

В рамках НДР кафедри онкології і медичної радіології виконується

наукова робота:

«Удосконалення персоніфікованих методів системного лікування з врахуванням їх клінічних та молекулярно-генетичних характеристик», номер держреєстрації 0117 U 003384, термін виконання: 01.2017 - 11.2022»


На кафедрі проходить підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за наступними галузями знань і спеціальностями:

Галузь знань: 22 Охорона здоров´я

спеціальності: 222 Медицина


Наукові керівники аспірантів

завідувач кафедри онкології та медичної радіології, д-р мед. наук,

професор Ігор Миколайович Бондаренко

доцент кафедри онкології та медичної радіології, к.м.н. Завізіон В. Ф.

Артеменко Марія Вікторівна

Спеціальність

222 «медицина», Спеціалізація 14-01-07 онкологія.


Тема дисертації

«Оптимізація неоад’ювантної системної терапії люмінального В Her2/neu негативного раку молочної залози»

Науковий керівник

завідувач кафедри онкології та медичної радіології, д-р мед. наук, професор Ігор Миколайович Бондаренко

Давлєтова Надія Олександрівна

Спеціальність

222 «медицина» (спеціалізація променева діагностика та променева терапія).


Тема дисертації

«Диференційований підхід до променевих та функціональних методів візуалізації мультицентричного раку молочної залози».


Науковий керівник

доцент кафедри онкології та медичної радіології, к.м.н. Завізіон В. Ф.


Авєрін Дмитро Ігорович

Спеціальність

на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «медицина» (спеціалізація 14-01-07 онкологія).

Тема дисертації

«Медикаментозна модифікація пухлинної відповіді при неоад’ювантному системному лікуванні раку молочної залози».

Науковий керівник

доцент кафедри онкології та медичної радіології, к.м.н. Завізіон В. Ф.