Методичні вказівки

ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОНКОЛОГІЇ І МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ


Переглянуто на кафедральній нараді   №23          20.04.2023р.

                                      

ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам медичних факультетів

для позааудиторної підготовки до практичного заняття  I

по темі: „Основні властивості іонізуючого випромінювання. 

Радіологічні відділення, їх устрій. ОСПУ, НРБУ.

Радіоактивність і доза. Дозиметрія. Одиниці і методи визначення

радіоактивності та дози опромінення. Будова радіометрів і дозиметрів.

Радіофармпрепарати (РФП)”


О с н о в н і    п и т а н н я  (усно)

1.Дати визначення іонізуючого випромінювання.

2.Види іонізуючого випромінювання, їхня природа, властивості, класифікація

     (корпускулярне, квантове; за видом енергії, щільності іонізації).  

3.  Джерела іонізуючого випромінювання які застосовуються в клінічній практиці.

Класифікація (по засобу здобуття; по відношенню до окружаючої середи;по виду опромінення. 

4.  Будова атома. Поняття радіоактивної речовини (радіонукліди, ізотопи).  

5.  Явище радіоактивності.Поняття активності. Одиниці її вимірювання.

6.  Фізичні основи взаімодії іонізуючого випромінювання з речовиною. 

     Эфекти, які викликаються: іонізація, утворення пор; комптон-эфект, онігіляція.

7.  Принципи регістрації іонізуючого випромінювання. Дозіметри, радіометри.

8.Засоби захисту від радіації. Техніка безпеки. Регламентуючі документи ОСПУ,НРБУ.

9.Структура радіологічної служби. 

 Р е к о м е н д о в а н а     л і т е р а т у р а

1.Конспект лекції з променевої терапії

       Література:  Основна.

1.    Мечев Д.С., Мурашко В.О., Коваленко Ю.М. Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу ті пацієнтів. – К.: Медицина України, 2010. – 104 с.

2.Радіологія /М.С. Каменецький, М.Б. Первак, Д.С. Мечев та ін.; за ред. М.С. Каменецького. – Донецьк: «Ноулідж», 2013. – 260 с.

3.Kovalsky O., Mechev D., Danylevych V. Radiology/ Radiotherapy. Diagnostic imaging. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2013. – 496 p.

       Додаткова. 

     1.  Норми радіаційної безпеки України – 1997. Київ, 1997.

     2.  Основні санітарні правила  України – 2000. Київ, 2000.

     3. Пилипенко М.І. Радіаційні вимірювання: принципи, поняття, одиниці //Український радіологічний журнал, 2000. - № 1. – с.81-88.

К о н т р о л ь н і     з а в д а н н я

1. Тестовий контроль

Методичні вказівки склав:  к.м.н. асистент                                І.М.КіхтенкоДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОНКОЛОГІЇ І МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ


Переглянуто на кафедральній нараді   №23          20.04.2023р.


ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам медичних факультетів

для позааудиторної підготовки до практичного заняття  II

по темі: „Принципи і методи променевої терапії злоякісних пухлин.

Апарати для рентгено-терапії, гамма-терапії, терапії джерелами високих енергій”


О с н о в н і    п и т а н н я  (усно)

1.  Основне завдання променевої  терапії в лікуванні злоякісних пухлин.

2.  Біологічна дія іонізуючого випромінювання (пряма і непряма).

3.  Поняття радіочутливості. Фактори, які її визначають. 

4.  Радіотерапевтичний інтервал. Засоби його росширення.

5.  Основні дозиметричні величини, які  застосовуюьтся в клінічній практиці 

    (поглинута вогнищева доза, інтегральна, толерантна, еквівалентна, экспозіційна доза).

6.  Мета променевої терапії. Дати визначення радикальної (передопераційна, інтрапісля-операційна) поліативної, симптоматичної.

7.  Дати визначення: характеристику методам променевої терапії. 

8.  Показання та протипоказання до променвої терапії.


Р е к о м е н д о в а н а     л і т е р а т у р а

1.   Конспект лекцій з променевої терапії

2.   Конспект першого практичного заняття

        Література: 

 Основна.

4.    Мечев Д.С., Мурашко В.О., Коваленко Ю.М. Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу ті пацієнтів. – К.: Медицина України, 2010. – 104 с.

5.Радіологія /М.С. Каменецький, М.Б. Первак, Д.С. Мечев та ін.; за ред. М.С. Каменецького. – Донецьк: «Ноулідж», 2013. – 260 с.

6.Kovalsky O., Mechev D., Danylevych V. Radiology/ Radiotherapy. Diagnostic imaging. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2013. – 496 p.

       Додаткова. 

     1.  Норми радіаційної безпеки України – 1997. Київ, 1997.

     2.  Основні санітарні правила  України – 2000. Київ, 2000.

     3. Пилипенко М.І. Радіаційні вимірювання: принципи, поняття, одиниці //Український радіологічний журнал, 2000. - № 1. – с.81-88.


К о н т р о л ь н і     з а в д а н н я

      1.  Які  випромінювання  краще  вибрати  при  локалізації  осередка  на   глибині  2 і 10 см? 

      2.   Мета  радікального і  паліативного  променевого  лікування?

      3.   Перелікувати  фактори, які  впливають  на  поглинену  осередкову  дозу.  

      4.   Який метод  дослідження  обовязково  повинен застосовуватись перед   променевою   терапією? 

5.  Перелікувати режими  підведення доз і охарактеризувати їх особливості.   

6.  Коротко описати зміни, які виникають в пухлині під дією іонізуючого

     випромінювання.  

     Методичні вказівки склав: к.м.н. асистент                              Кіхтенко І.М.


ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОНКОЛОГІЇ І МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ


Переглянуто на кафедральній нараді   №23          20.04.2023


ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам медичних факультетів

для позааудиторної підготовки до практичного заняття  III

по темі: „Радіологічна  технологія  променевого лікування”. 


О с н о в н і    п и т а н н я  (усно)

1.  Обгрунтувати вибір метода променевої  терапії. 

     Крітерії вибору вида  і джерела іонізуючого випромінювання.

3.  Вибір засобів для променевої  терапії (Rо - терапевтичні, γ – терапевтичні 

     апарати, γ – ніж, лінійні та циклічні прискорювачи, кібер – ніж).

4.  Перерахувати і обгрунтувати план дій на етапі перед променевої підготовки хворого

5.  Сучасні топометричні технології, іх мета.

6.  Принципи виготовлення топографо-анатомічної карти. 

     Поняття ізодозні криві, дозне поле.

7.  Вибір фізико – технічних умов дістанційної променевої терапії.

–засіб підведення дози (однократно, дрібно, режими фракціонування)

–методика підведення дози (статичне, дінамічне).

      8.  Дати характеристику формуючим пристроям. Мета їхнього застосування.    

Р е к о м е н д о в а н а     л і т е р а т у р а

1.  Конспект лекцій з променевої  терапії.

2.  Конспект першого практичного заняття

          Література:   Основна.

     1. Руководство по ядерной медицине. Под ред. Т.П.Сиваченко. Киев, «Вища школа», 1991. –  с.10-45, 83-124.

     2. Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология (основы лучевой диагностики и терапии). Москва, «Медицина», 2000.

     3. Касаткин Ю.Н., Смирнов В.Ф., Микерова Т.М. Физико-технические основы ядерной медицины (радиоактивность) //Учебное пособие / Москва, 1990. – 32 с.

          Додаткова. 

     1. Авсеенко В.Ф. Дозиметрические и радиометрические приборы и измерения. Киев, «Урожай», 1990.

     2.  Норми радіаційної безпеки України – 1997. Київ, 1997.

     3.  Основні санітарні правила  України – 2000. Київ, 2000.

     4. Пилипенко М.І. Радіаційні вимірювання: принципи, поняття, одиниці //Український радіологічний журнал, 2000. - № 1. – с.81-88.

К о н т р о л ь н і     з а в д а н н я

1.  Намалюйте  схему підготовки хворого до курсу променевої терапії.

2.  Який  вид  променевого  випромінювання  Ви використовуєте, якщо  пухлина     розташована на  глибині  3 –4, 8 – 10, 15 – 16 см.?. (відповідь обгрунтуйте).

3.  Опишіть метод визначення глибинної дози. Охарактеризуйте поняття  

     ізодозні  криві.

4. Підготовка хворих до проведення променевої терапії.

Методичні вказівки склав:  к.м.н. асистент                                                Кіхтенко І.М.   


ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОНКОЛОГІЇ І МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ

Переглянуто на кафедральній нараді   №23          20.04.2023

     

ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам медичних факультетів

для позааудиторної підготовки до практичного заняття  IY

по темі: „Складання  плану ДПТ, для онкологічних хворих з окремою локалізацією”.


О с н о в н і    п и т а н н я  (усно)

1.   Етапи планування променевої  терапії.

2.Променевий етап планування.

Визначити критерії вибору:

-   метода опромінення

-   вида  іонізуючого випромінювання, джерела, апаратного забеспечення

-   СОД, засоба підведення

-   РОД, та режима підведення

-   розміру поля та об'єму опромінюючих тканин

-   методики опромінення і підведення дози

-   радіомодіфікаторів

  3.   Методи контролю обраних умов опромінення.

  4.   Крітерії оцінки якості  променевого лікування злоякісних пухлин.

  5.   Складання плану променевої  терапії хворих зі злоякісними новоутвореннями окремих 

         локалізацій               

 –   сечовий міхур                                                           –   прямої кишки   

 –   рак стравоходу                                                         –   молочна залоза

 –   лімфогранулемотоз  (хвороба Ходжкіна)              –   гортань

 –   рак легенів                                                

Р е к о м е н д о в а н а          л і т е р а т у р а

           Література:  Основна.

7.    Мечев Д.С., Мурашко В.О., Коваленко Ю.М. Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу ті пацієнтів. – К.: Медицина України, 2010. – 104 с.

8.Радіологія /М.С. Каменецький, М.Б. Первак, Д.С. Мечев та ін.; за ред. М.С. Каменецького. – Донецьк: «Ноулідж», 2013. – 260 с.

9.Kovalsky O., Mechev D., Danylevych V. Radiology/ Radiotherapy. Diagnostic imaging. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2013. – 496 p.

       Додаткова. 

     1.  Норми радіаційної безпеки України – 1997. Київ, 1997.

     2.  Основні санітарні правила  України – 2000. Київ, 2000.

     3. Пилипенко М.І. Радіаційні вимірювання: принципи, поняття, одиниці //Український радіологічний журнал, 2000. - № 1. – с.81-88.

1.

К о н т р о л ь н і     з а в д а н н я

1.   Які є докази того, що променева терапія реалізується вірно ? 

2.   Який вид променевого випромінювання Ви використовуєте, якщо пухлина  

      розташована на глибині 3 – 4; 8 – 10; 15 – 16 см ?

3.   Для яких цілей використовуються формуючі пристрої в ПТ

4.   Задача. Опромінювання очагу  на глибині 10см. здійснюється гамма –  квантами  у межах   толерантної  дози  шкіри.     

     Використовуючи  формулу  Dr1 = R22      розрахуйте:

                                                                                   Dr2      R12

а)   дозу на шкірі при  ВДП – 70 см. (R2) взяв  за основу толерантну дозу в 

      умовах ВДП – 40 см. (R1);

б)   як повинен змінитися час опромінювання, щоб в умовах ВДП – 70 см.  

      досягти толерантної дози шкіри;

в)   % глибинні дози  з ВПД – 40 та 70 см. по формулі: Dшкір. = R22

                                                                                             Dглиб.    R12     

      прийняв толерантну  дозу за 100%                             

г)   фактичні  глибинні  дози  для  ВДП – 40 та 70 см.   

 

Методичні вказівки склав: к.м.н. асистент                                         Хворостенко Ю.М.

ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОНКОЛОГІЇ І МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ


Переглянуто на кафедральній нараді   №23          20.04.2023


ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам медичних факультетів

для позааудиторної підготовки до практичного заняття  Y

по темі: „Контактні   методи  променевої  терапії”


О с н о в н і    п и т а н н я  (усно)

1.  Перелічити  і  дати  визначення  контактним  методам.

2.  Дати  характеристику  джерел  і  препаратів, які  застосовуються  при      

     лікуванні  контактними  методами.

3.  Показання  і протипоказання  до  призначення  контактних  методів.

4.  Перевага  і  недоліки  контактних  методів. Обгрунтувати.

5.  Променеве  лікування  раку  таких  локалізацій: шкіри, нижньої  губи, 

     шийки  матки, прямої  кишки. 

6.  Радіологічні  відділення. Їх  типи.

7.  Гранічно  допустимі  дози  зовнішнього  опромінювання.   

Р е к о м е н д о в а н а      л і т е р а т у р а

      Література: 

 Основна.

10.    Мечев Д.С., Мурашко В.О., Коваленко Ю.М. Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу ті пацієнтів. – К.: Медицина України, 2010. – 104 с.

11.Радіологія /М.С. Каменецький, М.Б. Первак, Д.С. Мечев та ін.; за ред. М.С. Каменецького. – Донецьк: «Ноулідж», 2013. – 260 с.

12.Kovalsky O., Mechev D., Danylevych V. Radiology/ Radiotherapy. Diagnostic imaging. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2013. – 496 p.

       Додаткова. 

     1.  Норми радіаційної безпеки України – 1997. Київ, 1997.

     2.  Основні санітарні правила  України – 2000. Київ, 2000.

     3. Пилипенко М.І. Радіаційні вимірювання: принципи, поняття, одиниці //Український радіологічний журнал, 2000. - № 1. – с.81-88.

К о н т р о л ь н і     з а в д а н н я

1. Пухлина шкіри  інфільтрує тканину на глибину 8 мм. Чи можливо  застосувати    

    аплікаційний метод з Sr90. Обгрунтуйте.

2. Які з контактних методів призначають, якщо пухлина шкіри, слизової     

    оболонки розташована в кількох мм. від кісток ? 

3. Які радіонукліди за видом випромінювання краще використовувати при внутріш-

    ньопоржнинній (внутрішньотканинній) променевій терапії відкритими джерелами?

4. Пухлини залягає на глибині 2 см. Чи можливо розташувати джерело впритул

    до шкіри?  Так?  Ні?  Чому?

5. а) Потужність дози (Р) на відстані 1 см. від джерела 10 Гр/хвил.

        Розрахуйте Р на відстані 2, 3, 4, 5, 6 см. 

    б) Потужність дози (Р) на відстані 1 м. від  джерела  10 Гр/хвил. 

         Розрахуйте Р на відстані 101, 102, 103, 104 та 105 см.

Методичні вказівки склав:  к.м.н. асистент                             Хворостенко Ю.М.


ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОНКОЛОГІЇ І МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ


Переглянуто на кафедральній нараді   №23          20.04.2023


ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам медичних факультетів

для позааудиторної підготовки до практичного заняття  YI

по темі: „Основи променевої терапії непухлинних захворювань”


О с н о в н і    п и т а н н я  (усно)

1.  Загальні дані про променеву терапію не пухлинних захворювань.

2.  Показання та протипоказання до променевої терапії не пухлинних  

     захворювань. 

3.  Механізм дії випромінювання при променевій терапії не пухлинних   

     захворювань.

4.  Принципи променевої  терапії не пухлинних захворюваннях. 

5.  Використання рентгенотерапії при не пухлинних захворюваннях.  

6.  Планування променевої терапії і вибір фізико – технічних засобів

     опромінювання.

7.  Променева терапія при окремих захворюваннях.

Р е к о м е н д о в а н а    л і т е р а т у р а

      Література:

  Основна.

13.    Мечев Д.С., Мурашко В.О., Коваленко Ю.М. Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу ті пацієнтів. – К.: Медицина України, 2010. – 104 с.

14.Радіологія /М.С. Каменецький, М.Б. Первак, Д.С. Мечев та ін.; за ред. М.С. Каменецького. – Донецьк: «Ноулідж», 2013. – 260 с.

15.Kovalsky O., Mechev D., Danylevych V. Radiology/ Radiotherapy. Diagnostic imaging. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2013. – 496 p.

       Додаткова. 

     1.  Норми радіаційної безпеки України – 1997. Київ, 1997.

     2.  Основні санітарні правила  України – 2000. Київ, 2000.

     3. Пилипенко М.І. Радіаційні вимірювання: принципи, поняття, одиниці //Український радіологічний журнал, 2000. - № 1. – с.81-88.

К о н т р о л ь н і     з а в д а н н я

1. Що лежить в основі лікувальної дії радіації при не пухлинних захворюваннях? 

2. Особливості променевої терапії не пухлинних захворювань і злоякісних  

    новоутворень.

3. Підготовка хворих до проведення променевої терапії не пухлинних    

    захворювань. 

Методичні вказівки склав:                                           

к.м.н. асистент                                                                          Хворостенко Ю.М.


ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОНКОЛОГІЇ І МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ


Переглянуто на кафедральній нараді   №23          20.04.2023


ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам медичних факультетів

для позааудиторної підготовки до практичного заняття  YII

по темі: „Променеві  реакції та ускладнення.

Діагностика, профілактика  та  лікування”. 


О с н о в н і    п и т а н н я  (усно)

1.  Променеві  пошкодження  при  променевій  терапії.

2.  Гострі  і  хронічні  променеві  пошкодження. 

    

Р е к о м е н д о в а н а    л і т е р а т у р а

      Література:  Основна.

16.    Мечев Д.С., Мурашко В.О., Коваленко Ю.М. Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу ті пацієнтів. – К.: Медицина України, 2010. – 104 с.

17.Радіологія /М.С. Каменецький, М.Б. Первак, Д.С. Мечев та ін.; за ред. М.С. Каменецького. – Донецьк: «Ноулідж», 2013. – 260 с.

18.Kovalsky O., Mechev D., Danylevych V. Radiology/ Radiotherapy. Diagnostic imaging. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2013. – 496 p.

       Додаткова. 

     1.  Норми радіаційної безпеки України – 1997. Київ, 1997.

     2.  Основні санітарні правила  України – 2000. Київ, 2000.

     3. Пилипенко М.І. Радіаційні вимірювання: принципи, поняття, одиниці //Український радіологічний журнал, 2000. - № 1. – с.81-88.

К о н т р о л ь н і     з а в д а н н я

1.  Дати  визначення  та  класифікацію  раннім, пізнім (місцевим, загальним)   

     променевим  пошкодженням. 

2.  Профілактика, діагностика, лікування  променевих  пошкоджень. 

Методичні вказівки склав:                                           

к.м.н. асистент                                                                    Кіхтенко І.М.


ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОНКОЛОГІЇ І МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ


Переглянуто на кафедральній нараді   №23          20.04.2023р.


ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам медичних факультетів

для позааудиторної підготовки до практичного заняття  YIII

по темі: „Основні задачі та  методи радіоізотопних 

діагностичних  досліджень”.


О с н о в н і    п и т а н н я  (усно)

1. Організація  праці  у відділенні радіоізотопної  діагностики.

2. Правила  праці  з  відкритими  джерелами  випромінювань. 

3. Сутність  методу  радіоіндікації, показання  та  протипоказання.    

4. Вимоги  до мічених  сполук (РФП) для  радіоізотопних  досліджень.

5. Категорії  обслідуваних   пацієнтів.   

6. Основні  методи  радіоіндікації  та  шляхи  введення  РФП.

7. Принцип  оцінки  результатів  радіоізотопних  досліджень.

8. Сутність  методу  РІА.

Р е к о м е н д о ва н а     л і т е р а т у р а

        Література:  Основна.

1

    1.Мечев Д.С., Мурашко В.О., Коваленко Ю.М. Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу ті пацієнтів. – К.: Медицина України, 2010. – 104 с.

2. Радіологія /М.С. Каменецький, М.Б. Первак, Д.С. Мечев та ін.; за ред. М.С. Каменецького. – Донецьк: «Ноулідж», 2013. – 260 с.

3. Kovalsky O., Mechev D., Danylevych V. Radiology/ Radiotherapy. Diagnostic imaging. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2013. – 496 p.

       Додаткова. 

     1.  Норми радіаційної безпеки України – 1997. Київ, 1997.

     2.  Основні санітарні правила  України – 2000. Київ, 2000.

     3. Пилипенко М.І. Радіаційні вимірювання: принципи, поняття, одиниці //Український радіологічний журнал, 2000. - № 1. – с.81-88.

4. Лазар А.П. Радіаційна медицина. – К.: Здоров'я, 1993 – 221с.

5.  ОСПУ – 2000.

6. НРБУ – 1998.

К о н т р о л ь н і     з а в д а н н я

1. Намалюйте у вигляді  схеми  принциповий  план  основних  приміщень   

    відділення  радіоізотопної  діагностики.

2. Для  чого враховують  енергію випромінювання радіонукліда при виборі 

    РФП у діагностиці. 

3. Як  розрахувати  питому  активність  радіонукліда  на  момент  дослідження? 

    Завдання:  

    Розвяжіть задачі: 

    а) визначити  активність Sr85 (Т /2 65  діб)  на 25  травня,  якщо 14 березня  вона  відповідала  670 МБк. 

    б) у  якому обємі  рідини  буде  міститися  активність  J131  400 кБк  20  листопада, якщо 27  жовтня  вона    відповідала  320 МБк / мл?

2.У  якому  вигляді  видається  інформація  про результати  радіологічного 

дослідження?

Методичні вказівки склав: к.м.н. асистент                                Кіхтенко І.М. ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОНКОЛОГІЇ І МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ


Переглянуто на кафедральній нараді   №23          20.04.2023 р.


ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам медичних факультетів

для позааудиторної підготовки до практичного заняття  IX

по темі: “Радіоіндікація  в  оцінці  різних  органів  та  систем”.


О с н о в н і    п и т а н н я  (усно)

1.  Підготовка  хворих  до  радіонуклідних  досліджень. 

2.  Радіоізотопне  дослідження  щитовидної  залози.

3.  Радіоізотопне  дослідження печінки та жовчовидільної  системи.

4.  Радіоізотопне  дослідження нирок та сечовивідних  шляхів.

5.  Сканування  серця  та судин.

6.  Радіоізотопне  дослідження  легенів.

7.  Радіоізотопна  діагностика  в  онкології.

а) радіофосфорна  діагностика  злоякісних  пухлин;

      б) радіоізотопна  діагностика  кісткових  пухлин;

      в) радіоізотопна  лімфографія; 

      г) радіоізотопна  діагностика метастазів  раку  щитовидної  залози.

Р е к о м е н д у е м а я     л и т е р а т у р а

       Література:  Основна.

1.    Мечев Д.С., Мурашко В.О., Коваленко Ю.М. Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу ті пацієнтів. – К.: Медицина України, 2010. – 104 с.

3.Радіологія /М.С. Каменецький, М.Б. Первак, Д.С. Мечев та ін.; за ред. М.С. Каменецького. – Донецьк: «Ноулідж», 2013. – 260 с.

4.Kovalsky O., Mechev D., Danylevych V. Radiology/ Radiotherapy. Diagnostic imaging. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2013. – 496 p.

       Додаткова. 

     1.  Норми радіаційної безпеки України – 1997. Київ, 1997.

     2.  Основні санітарні правила  України – 2000. Київ, 2000.

     3. Пилипенко М.І. Радіаційні вимірювання: принципи, поняття, одиниці //Український радіологічний журнал, 2000. - № 1. – с.81-88.

1. Лазар А.П. Радіаційна медицина. – К.: Здоров'я, 1993 – 221с.

2.  ОСПУ – 2000.

3. НРБУ – 1998.

К о н т р о л ь н і     з а в д а н н я

1.  Яким  РФП  оцінюється  стан  органів  та  тканин ? 

     –  печінки;     –   легенів;                          –  кісток;      –  слизової оболонки;

     –  нирок;        –   щитовидної залози;      –  шкіри;      –  лімфатичної системи;    –  серця.

2.  Перелічіть  ознаки  за  якими  описують  сканограми.

3.  Вкажіть  анатомічні  орієнтири  сканограм:    

      –  печінки;            –  легенів;                                   – щитовидної  залози

      –  нирок;               –  лімфатичної  системи;

5.За допомогою ядерних реакцій визначте, які саме елементи утворюються в  результаті 

розпаду:

      електронного                    74Аu198    –     е0 +     ;

      позитронного                    15 Р30         –    е0+       ;

      електронного  захвату      80 Hr198              +     ----     ; 

Методичні вказівки склав:                                         

к.м.н. асистент                                                                                Кіхтенко І.М.